V oblasti auditu účtovnej závierky ponúkame:

 

  • Štatutárny audit účtovnej závierky

  • Zostavenie a poradenstvo pri zostavení účtovnej závierky

  • Zostavenie účtovnej závierky podľa medzinárodných účtovných štandardov IAS/IFRS

  • Návrh a príprava interných predpisov spoločnosti

  • Spolupráca pri zostavení výročnej správy spoločnosti

 

Povinnosť auditu vyplýva z ustanovenia § 19 zákona č.431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, podľa ktorého individuálnu účtovnú závierku musí mať overenú audítorom účtovná jednotka,

 

  • ktorá je obchodnou spoločnosťou, ak povinne vytvára imanie a družstvom, ak v roku predchádzajúcom roku, za ktorý sa táto účtovná závierka overuje, splnila aspoň dve z týchto podmienok:

        - celková suma majetku presiahla 1 000 000 EUR, pričom sumou majetku sa rozumie suma majetku zistená

          zo  súvahy v ocenení neupravenom o položky podľa § 26 ods.3,

        - čistý obrat presiahol 2 000 000 EUR, pričom čistým obratom na tento účel sú tržby z predaja výrobkov, tovarov

          a z poskytovania služieb,

        - priemerný prepočítaný počet zamestnancov v jednotlivom účtovnom období presiahol 30

  • obchodná spoločnosť a družstvo, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu

  • ktorej túto povinnosť ustanovuje osobitný predpis,

  • ktorá zostavuje účtovnú závierku podľa § 17a.

 

Povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom majú aj právnické osoby vymedzené v osobitnom predpise, ktorých suma ročného podielu prijatej dane je vyššia ako 35 000 EUR, a to za účtovné obdobie, v ktorom boli tieto finančné prostriedky prostriedky použité, táto účtovná závierka musí byť overená audítorom do jedného roka od skončenia účtovného obdobia, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

 free website templates.