Naša spoločnosť poskytuje daňové poradenstvo v nasledujúcom rozsahu:

 

 • daň z príjmu právnických osôb

 • daň z príjmu fyzických osôb

 • daň z pridanej hodnoty (kontrola daňových dokladov vzťahujúcich sa k DPH a zostavenie priznaní k dani z pridanej hodnoty)

 • medzinárodné zdaňovanie, zrážková daň a medzinárodné daňové štrukturovanie s dôrazom na efektivitu a optimálne zdaňovanie holdingových štruktúr

 • daňová optimalizácia

 • daňové due diligence

 • spotrebné dane

 • daň z motorových vozidiel, daň z nehnuteľností a ostatné miestne dane

 • sociálne a zdravotné poistenie pre tuzemské a zahraničné fyzické a právnické osoby

 • poradenstvo v colných veciach

 • komplexné zdaňovanie v rámci medzinárodných transakcií vrátane fúzií, akvizícií, reštrukturalizácií

 • zdaňovanie holdingov vrátane daňových otázok projektového a štrukturálneho financovania

 • daňová a účtovná administratíva

 

Daňové právo:

 

 • samostatné zabezpečovanie daňových záležitostí klientov

 • príprava odborných stanovísk k problémom klientov vo všetkých oblastiach daňového práva

 • daňové aspekty prevodov vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, vrátane medzinárodného leasingu nehnuteľností

 • daňové aspekty privatizačných procesov a daňové due dilligence

 • posúdenie obchodných zmlúv z daňového hľadiska

 

Medzinárodné zdaňovanie:

 

 • poradenstvo v oblasti daňových aspektov vstupu zahraničných investorov na Slovensko

 • komplexné posúdenie cezhraničných transakcií z hľadiska dane z príjmu a dane z pridanej hodnoty

 • vznik a zdaňovanie stálych prevádzkarní na Slovensku

 • poradenská činnosť v oblasti transferového oceňovania

 • zdaňovanie expatriotov a expertov na území Slovenska

 

Správa daní a poplatkov:

 

 • vyhotovenie daňového kalendára a riadenie platieb daní

 • zastupovanie v daňovom konaní, zahŕňajúce najmä výkon súvisiacej agendy u príslušných správcov daní a účasť na daňových kontrolách klient

 • príprava odvolaní voči rozhodnutiam správcu dane, vrátane mimoriadnych opravných prostriedkov

 • zastupovanie klienta vo veciach daní

 

Podnikové akvizície a reštrukturalizácie:

 

 • výkon daňových a účtovných due diligence

 • analýza daňových súvislostí akvizičného, resp. reštrukturalizačného procesu

 • podpora v tvorbe daňovo optimálnych modelov

 • poradenstvo v oblasti iných relevantných daňových otázok

 • podpora v daňových aspektoch financovania korporátnych transakcií

 

Štátna pomoc:

 

 • výkon poradenstva v oblasti štátnej pomoci, najmä v oblasti štátnej pomoci vo forme úľavy na dani

 • zastupovanie klienta v rokovaniach o poskytnutí štátnej pomoci a investičných stimulov

 • príprava stanovísk v oblasti štátnej pomoci pri privatizačnom procese

 • príprava žiadostí o poskytnutie štátnej pomoci a investičných projektov

 • poradenstvo v oblasti prípustnosti štátnej pomoci podľa európskeho práva

 

 free website templates.