Vedenie jednoduchého účtovníctva:

 

 • Peňažný denník - zápis účtovných prípadov

 • Pokladničná kniha - zápis príjmov a výdavkov

 • Kniha záväzkov a pohľadávok - zoznam faktúr, prehľad o úhradách a neuhradených faktúrach

 • Ročná účtovná závierka - zostavovanie ročných výkazov, výkaz o príjmoch a výdavkoch, výkaz o majetku a záväzkoch

 • Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb

 

Vedenie podvojného účtovníctva:

 

 • Hlavná kniha - zápis účtovných prípadov z vecného hľadiska

 • Účtovný denník - chronologický zápis účtovných prípadov

 • Saldokonto odberateľov a dodávateľov - zoznam faktúr, prehľad o úhradách a neuhradených faktúrach

 • DPH - evidencia DPH, daňové priznanie

 • Ročná účtovná závierka - zostavenie ročných výkazov (Súvaha a Výkaz ziskov a strát)

 • Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb.

 

Mzdy a personalistika:

 

 • Pracovné zmluvy, dohody o vykonaní práce, dohody o brigádnickej práci študentov

 • Výpočet miezd

 • Zostavy - výplatné pásky, výplatné listiny, rekapitulácie, prehľad dovoleniek,výkazy pre orgány sociálneho zabezpečenia, zdravotného poistenia, daňového úradu a štatistiku

 • Bankové príkazy na úhradu miezd pracovníkom, poistným fondom a odvod dane,ročné zúčtovanie dane a potvrdenie o príjme

 • Podklady pre ukončenie pracovného pomeru.

 

 free website templates.